Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná, elektronická) Kniha vítání občánků, jubilanti od 80 let (listinná) Volební agenda (listinná, elektronická) Vidimace a legalizace (listinná) Místní poplatky - psi, odpady, užívání veřejného prostranství (listinná, elektronická) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací aj.(listinná i elektronická) i stočné Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Krizová hlášení (listinná, elektronicky) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně, elektronicky) Přidělení čísla popisného (listinná) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná, elektronicky) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná) Ředitel školy (listinná, elektronická) Významná jubilea  (listinně) Evidence včelstev (listinná) Exekuce (listinná) Bytové hospodářství (nájemní smlouvy, evidence pohledávek), (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky - pouze VPP) JSDH (listinná, elektronicky) Mobilní rozhlas (SMS zprávy) Veřejné zakázky (listinná, elektronicky) Stočné (listinná, elektronická)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Mzdová a personální agenda BOZP Evidence obyvatel  Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Pamětní kniha Volební agenda Ověřování podpisů a listin Poplatky, stočné Majetkoprávní smlouvy Správa hrobových míst Územní plánování Elektronická komunikace Spisová služba Krizové hlášení Stavební řízení Evidence domů Stavební dokumentace Správní řízení Právo na informace Czech Point Informace jiným správním orgánům Úřední deska Agenda zastupitelstva obce a výborů Knihovna Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Významná jubilea Evidence včelstev Exekuce Bytové hospodářství Účetnictví Probační služba, VPP JSDH Mobilní rozhlas Veřejné zakázky  Výběr stočného
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obce obyvatelé s trvalým bydlištěm obyvatelé s trvalým bydlištěm Narozené děti a jubilanti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz, členové volebních komisí Žadatelé Občané s TP v obci, majitelé nemovitostí v obci a jiní Subjekty smluv Nájemci hrobových míst Občané s TP v obci a majitelé nemovitostí v obci Korespondenti Korespondenti Občané Účastníci stavebního řízení Majitelé nemovitostí v obci Účastníci stavebního řízení Účastníci správního řízení Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané obce a jiné fyzické osoby Občané obce a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Ředitel školy, členové konkursní komise Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí Nájemci Plátci a příjemci Subjekty pracovních smluv a dohod Členové hasičské zásahové jednotky Registrovaní občané Subjekty VZ Plátci stočného
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy Jmenné, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresní Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, zdrvotní prohlídky Jmenné, adresnné Jmenné, adresnné, identifikace firem a jejich statutálních zástupců Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny,  Určení zaměstnanci, Státní úřad inspekce práce Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavební orgán, dotčené orgány Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce, PMS Určení zaměstnaci, HZS Přerov Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let  50 let 50 let 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let (po ukončení nájmu) 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let do trvání souhlasu 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce (po dobu životnosti stavby) 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 15 let 5 let 1 rok 10 let 1 rok 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok 5 let  1 rok 5 let (po ukončení nájmu), pohledávky do uhrazení 10 let - účetní závěrka, 5 let - účetní doklady, účetní knihy, invent. soupisy, pohledávky do uhrazení 5 let 5 let Nearchivuje se 5 let, 10 let po ukončení akce - při poskytnutí dotace 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c e c c c b c c c c c c c c c c c c c c e c e c c e c e c e c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - Zákoník práce, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 21/2006 Sb., - Zákon o ověřování, 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, Není třeba vyplnit buňku. 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví, 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu  499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 127/2005 Sb. o el. komunikacích 240/2000 Sb. Krizový zákon 183/2006 Sb. stavební zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 500/2004 Sb. - Správní řád  106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 257/2001 Sb., - Knihovní zákon, 561/2004 Sb. školský zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči 120/2001 Sb. exekuční řád 513/1991 Sb. Obchodní zákoník  563/1991 Sb. o účetnictví 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 133/1985 Sb., o požární ochraně, 128/2000 Sb., o obcích 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí smluvní, zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný, smluvní zákonný smluvní zákonný smluvní
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE