Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Informace od starosty obce Dolní ÚjezdOBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou

Vážení spoluobčané,

od počátku dubna 2019 začne Katastrální úřad pro Olomoucký kraj provádět v obci Dolní Újezd  obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Cílem obnovy mapováním je nahradit dosavadní málo přesnou katastrální mapu z první poloviny 19. století novou mapou, která bude splňovat parametry odpovídající 21. století. Mapování se bude provádět v zastavěné části katastrálního území Dolní Újezd, přičemž bude navazovat na probíhající komplexní pozemkovou úpravu. Způsobem provádění se však mapování od pozemkové úpravy výrazně odlišuje. Zatímco smyslem pozemkových úprav je nové rozdělení pozemků, při obnově mapováním k žádným změnám pozemků a jejich hranic nedochází, provádí se pouze určení a zaměření stávajících hranic pozemků a budov.

Mapovací práce se budou provádět podle příslušných ustanovení katastrálního zákona a katastrální vyhlášky v součinnosti katastrálního úřadu, obce a vlastníků jednotlivých pozemků. Právní předpisy vymezují práva a povinnosti jednotlivých účastníků obnovy. Klíčová a nezastupitelná je zejména účast vlastníků v první etapě obnovy mapováním při tzv. zjišťování hranic pozemků a budov. Komise, která bude zjišťování hranic provádět, si bude ke své práci postupně písemně zvát jednotlivé vlastníky. Znamená to, že vlastní šetření hranic se bude provádět za jejich účasti. Katastrální zákon dále stanoví vlastníkům povinnost mít před  zahájením zjišťování hranic označeny trvalým způsobem a na svůj náklad nesporné hranice svých pozemků.

Po dokončení zjišťování hranic budou pracovníci katastrálního úřadu provádět geodetické zaměření vyšetřených hranic pozemků a budov. Na základě těchto měření bude vyhotovena nová katastrální mapa. Na závěr prací budou výsledky nového mapování zpřístupněny na obecním úřadě k nahlédnutí, přičemž vlastníci budou mít možnost v případě nesouhlasu podat námitku.

Práce na obnově mapováním budou probíhat déle než jeden rok a je zřejmé, že budou klást na jednotlivé účastníky zvýšené nároky. Za účelem co největší informovanosti se rozhodli katastrální úřad a obec uspořádat setkání s občany obce Dolní Újezd, které se bude konat dne 3. dubna od 17:00 hodin v kulturním domě. Na tomto setkání vysvětlí pracovníci katastrálního úřadů občanům detailně důvody a přínos obnovy, ozřejmí průběh prací i povinnosti jednotlivých vlastníků, zejména způsob označování hranic pozemků. Pracovníci katastrálního úřadu budou rovněž připraveni zodpovídat dotazy občanů. Délka setkání se předpokládá asi jednu hodinu.

Obec Dolní Újezd Vás tímto zve na toto setkání.

Ing. Eduard Rýček

starosta obce Dolní Újezd

 

NOVÝ MÍSTNÍ ROZHLAS V OBCI

Vážení spoluobčané,

na začátku letošního roku proběhla v obci Dolní Újezd, vč. místních částí Skoky a Staměřice a osad Mokř a Skala, výměna zastaralého místního rozhlasu za moderní, bezdrátový rozhlas, splňující nároky 21. století. Původní reproduktory byly nahrazeny novými reproduktory, jejichž rozmístění bylo provedeno na základě odborné studie, a byla provedena instalace nové řídící jednotky.

Systém je založen na radiově řízených akustických jednotkách – venkovních přijímačích. Podstatnou přidanou hodnotou systému je možnost okamžité kontroly funkčnosti všech venkovních přijímačů, nemělo by tedy docházet k dlouhodobějším výpadkům reproduktorů. Systém rovněž umožňuje možnost přehrávání hlášení ze záznamu, provedení přímého nouzového hlášení, a to i v případě výpadku elektrické energie, dále umožňuje individuelní nastavení hlasitosti jednotlivých vysílačů (venkovních reproduktorů) apod. Systém umožňuje i instalaci poslechu v domácnostech, a to i ze záznamu. Tuto službu byste si ale museli u obecního úřadu objednat, pořizovací cena činí cca 3 tis. Kč a obec ji nehradí.

Vážení spoluobčané,

hlavním důvodem, proč se na Vás v této souvislosti obracíme, je fakt, že žádný systém není při svém zavádění dokonalý. Může se stát, že v některé lokalitě je slyšitelnost rozhlasu malá, jinde naopak rozhlas „příliš řve“. Se zhotovitelskou firmou jsme dohodnuti, že do 15. 4. provedeme monitoring nového zařízení, a na základě výsledků tohoto monitoringu bude provedeno doladění systému. Obracíme se proto na Vás se žádostí o nahlášení všech případných nedostatků, týkajících se nového místního rozhlasu, a to do 12. 4. 2019. Vaše připomínky budou postoupeny zhotovitelné firmě, která, pokud to bude možné, provede ve druhé polovině měsíce dubna nápravu. Pokud máte jakoukoliv připomínku, můžete ji nahlásit obecnímu úřadu, konkrétně sl. Dohnalové, tel. 581795297, e-mail uodujezd@cbox.cz.

V této souvislosti bych Vám chtěl také připomenout možnost zasílání informací z obce prostřednictvím e-mailových zpráv či SMS zpráv. Bližší informace viz kontakt výše.

KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE

Začátkem letošního roku byla schválena dotace ze SFŽP na realizaci akce „Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice“. V současné době probíhá výběr zhotovitele a zahájení stavby se předpokládá ve 2. polovině letošního roku. Výstavba nové kanalizace se týká místních částí Skoky a Staměřice a části m.č. Dolní Újezd (ulice od Skoků ke kostelu a od kostela ve směru na Tupec). Bližší informace Vám budou sděleny před zahájením stavby.

Ing. Eduard Rýček

starosta obce Dolní Újezd


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1050
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 702
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 629
d) Papír netřídím
  
 543

Návštěvnost stránek

187591