Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

KOMPOSTÉRY A OZNAČENÍ POPELNIC QR KÓDYDatum konání:
11.6.2018

Vážení spoluobčané,

v současné době jsme svědky stále rostoucích nákladů na likvidaci odpadů, včetně těch, které vznikají ve Vašich domácnostech. Zvyšují se poplatky za ukládání odpadu na skládky, jejichž provoz má být dokonce do roku 2024 úplně ukončen. Existuje pouze jediná cesta, jak šetřit Vaše peněženky a růst nákladů na likvidaci odpadů minimalizovat, a tou je důsledné předcházení vzniku odpadů, a pokud již odpad vznikne, pak správné nakládání s tímto odpadem, zejména jeho třídění. Při správném nakládání s odpady je komunální odpad obrovskou zásobárnou druhotných surovin, které mohou dále být efektivně využity. Nelze však v této souvislosti nepřipomenout některá základní pravidla, jako je sešlápnutí PET lahví či papírových krabic nebo udržování pořádku v okolí kontejnerů na tříděný odpad. Může se stát, že v určitém čase jsou kontejnery plné, proto, prosím, nepohazujte odpad v jejich okolí. Je třeba si uvědomit, že zvýšení počtu kontejnerů z důvodu nedodržování těchto pravidel může vést pouze a jedině ke zvýšení ceny za likvidaci odpadu. Jako odstrašující příklad snad budou fotografie, pořízené na sběrných místech po svozu nebezpečného odpadu v dubnu t.r. poté, co svozová firma odvezla ty odpady, které opravdu odvézt měla. Co tam po nás zůstalo, si můžete prohlédnout na následující straně. Jenom pro úplnost bych chtěl upozornit, že v současné době není nutno důsledně rozlišovat bílé a barevné sklo, neboť současné třídící linky pracují na poněkud odlišném principu.

Obec Dolní Újezd dělá postupné preventivní kroky, kterými může a chce k tomuto vývoji přispět, a nyní Vás seznámím se dvěma z nich. Berte, prosím, tato opatření jako snahu o prevenci a snahu napomoci Vám k udržení rozumné částky za likvidaci odpadů a samozřejmě také jako příspěvek pro zkvalitnění prostředí, ve kterém žijeme.:

 1. Podpora domácího kompostování

Biologicky rozložitelný odpad tvoří významnou část (až 60 %) z celkového množství komunálního odpadu, který však často končí v popelnicích a následně na skládce, v lepším případě je ukládán do hnědých kontejnerů a za (Vaše) nemalé peníze pak převážen na vzdálené kompostárny. Přitom existuje řešení, jak tento odpad minimalizovat a navíc pro sebe získat produkt, který následně můžete využít na svých zahrádkách. Tímto řešením jsou domácí kompostéry.

V loňském roce jsme se na Vás obrátili s nabídkou těchto domácích kompostérů, a to zcela zdarma, neboť projekt je dotován z prostředků Evropské unie (85 %) a obce (15%). Této nabídky využilo 225 domácností. Obec, spolu s dalšími obcemi v rámci DSO Mikroregion Lipensko, podala žádost, která byla úspěšná. Nyní tedy občané, jichž se to týká, kompostéry obdrží do výpůjčky s tím, že se smluvně zaváží, že je budou užívat ke stanovenému účelu, a to po dobu minimálně 5 let. Po tuto dobu kompostéry zůstávají v majetku DSO Mikroregion Lipensko, který má, stejně jako poskytovatel dotace, právo provádět kontrolu využívání. Po uplynutí této lhůty se kompostéry stávají majetkem občanů, kterým byly zapůjčeny.

Fyzické předání kompostérů se uskuteční v pondělí 11. 6. 2018 od 12:00 hod. do 18:00 hod. před budovou obecního úřadu v Dolním Újezdě, kde budou zároveň podepisovány Smlouvy o výpůjčce. V opravdu výjimečných případech je možno dohodnout náhradní termín.

Obec Dolní Újezd objednala o něco větší množství kompostérů, takže pokud někdo z nějakého důvodu v loňském roce o kompostér nepožádal, a měl by o něj zájem, případně pokud bude mít zájem o druhý kompostér, proběhne druhé kolo přijímání žádostí, ale jen do „vyprodání zásob“. Druhé kolo žádostí bude zahájeno 12. 6. 2018 v 8:00 a žádost můžete doručit volnou formou osobně na obecní úřad nebo e-mailem na adresu oudujezd@quick.cz. O termínu fyzického předání kompostérů ve druhém kole budete informováni místním rozhlasem, prostřednictvím SMS infokanálu a webových stránek obce.

 1. Monitoring produkce odpadu v jednotlivých domácnostech

Obecní úřad v Dolním Újezdě bude ve spolupráci se svozovou společností AVE CZ v průběhu roku 2018 provádět monitorování produkce komunálního odpadu v obci a v souvislosti s monitoringem bude jako první krok provádět evidenci počtu sběrných nádob (popelnic) v jednotlivých domácnostech. Tento proces proběhne v několika krocích:

 1. Evidence počtu popelnic v jednotlivých domácnostech
  • Počet popelnic a jejich objem, prosím, oznamte obecnímu úřadu do 15. června 2018, a to jedním z těchto způsobů:
   • při převzetí domácích kompostérů dne 11. 6. 2018 (viz výše)
   • mailem: oudujezd@quick.cz
   • telefonicky: 581795297
   • osobně na obecním úřadu
  • V oznámení vždy uveďte majitele či uživatele domácnosti, místní část a číslo popisné a počet popelnic 110 l („klasické“ popelnice) a 240 l (větší sběrové nádoby, zpravidla na kolečkách). Pro účely evidence se za jednu domácnost považuje jedno číslo popisné s výjimkou bytových domů, kde se jednou domácností rozumí jeden byt.
 2. Označení popelnic QR kódy
  • Při svozu dne 26. 6. 2018 budou všechny popelnice opatřeny samolepkou s QR kódem, a to v těch počtech, které předem nahlásíte. V tomto termínu, prosím, vyložte všechny nahlášené popelnice, i když v nich bude jakékoliv množství odpadu.
  • Popelnice umístěte tak, aby bylo možné identifikovat, ke kterému domu či bytu náleží, případně je viditelným způsobem označte číslem popisným nebo číslem bytu
  • Náhradním termínem pro vylepování samolepek s QR kódy je svoz dne 10. 7. 2018. Počínaje následujícím svozem (od 24. 7. 2018) budou vyváženy pouze nádoby, označené QR kódem a vyvážet se nebudou žádné jiné odpady (např. pytle)
 3. Vlastní monitoring, vyhodnocení
  • Vlastní monitoring probíhá tak, že výsyp každé nádoby, označené QR kódem, je načítán do systému, včetně naplněnosti nádoby (25 %, 50 %, 75 % či 100 % ), a toto objemové množství je poté následně přepočítáno na hmotnost jednotlivých vysypaných nádob, aniž by byla vážená každá nádoba zvlášť
  • Údaje jsou následně odesílány obci k vyhodnocení jako podklad pro budoucí stanovení systému nakládání s komunálním odpadem, a s tím související předpis plateb poplatníkovi. Zastupitelstvo obce také rozhodne, zda systém monitorování odpadu bude postupně rozšířen i na tříděné komodity (zejm. plast, sklo a papír) a zda a jakým způsobem budou zvýhodněni občané, kteří opravdu odpad třídí. Tento systém je však již složitější a vyžaduje delší přípravu, nicméně v některých obcích již funguje.

Ing. Eduard Rýček, starosta obce

 

odpad 1.jpg  odpad 2.jpg

odpad 3.jpg  odpad 4.jpg

odpad 5.jpg  odpad.jpg


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 968
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 669
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 595
d) Papír netřídím
  
 511

Návštěvnost stránek

180496