Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Dolní Újezd a MŠ StaměDatum konání:
5.4.2018
Datum ukončení:
11.5.2018

Konkursní řízení - výzva.pdf

OBEC DOLNÍ ÚJEZD
Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd


Starosta obce Dolní Újezd vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,


KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky na dobu určitou 6 let
Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ 75029995
Předpokládaný nástup na pracovní místo je 1. 9. 2018.


Požadavky:
 vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)
 občanská a morální bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav
 znalosti v oboru dané oblasti vítány


K přihlášce přiložte:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
 originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce)


Termín podání přihlášek: do 10. května 2018 do 15:00 hodin


Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu Obecní úřad Dolní Újezd, Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd nebo předejte osobně na podatelnu obecního úřadu v Dolním Újezdě.

Obálku označte „NEOTVÍRAT – KONKURS Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, okres Přerov, p.o.“


Ing. Eduard Rýček, starosta obce
Zveřejněno dne: 5. 4. 2018


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 968
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 669
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 595
d) Papír netřídím
  
 511

Návštěvnost stránek

180477