Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

ZÁKAZ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI ZE VŠECH VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ AŽ DO 20. 09. 2017!Datum konání:
8.8.2017
Datum ukončení:
20.9.2017

OOP_Sucho_obce_ORP_Lipnik_n.B..pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") v souladu s ustanovením § 25 a § 173 správního řádu, ve veřejném zájmu
s okamžitou platností do 20. 09. 2017
podle ustanovení § 6 odst. 4 a ustanovení § 115a vodního zákona


ZAKAZUJE
obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou.


Opatření obecné povahy – zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami se týká území těchto obcí: Lipník nad Bečvou, včetně jeho místních částí Loučka, Nové Dvory, Podhoří, Trnávka, dále obcí Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Kladníky, Lhota, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko.

Vzhledem k přetrvávajícím klimatickým podmínkám a předpovědi počasí na následující období bychom Vás chtěli informovat o velmi nepříznivé hydrologické situaci, kdy vlivem mnoha faktorů dochází ke kritickému snížení průtoků ve vodních tocích, ke snižování hladin rybníků a nádrží a také ke snižování hladiny podzemních vod. Tím dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů.


V současné době bylo vodoprávním úřadem Městského úřadu Lipník nad Bečvou zakázáno obecné nakládání s povrchovými vodami, což představuje odběr povrchových vod nebo jiné nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k odběru nebo nakládání s vodami není třeba zvláštního technického opatření. Obecné nakládání bylo zakázáno s okamžitou platností až do 20. 09. 2017.


Vzhledem k současnému stavu sucha ve většině vodních toků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou, bychom touto formou chtěli upozornit všechny, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s povrchovými či podzemními vodami, že je nutné věnovat tomuto nakládání zvýšené pozornosti. Ve věci platných povolení k nakládání s povrchovými vodami, je nutné zejména dodržovat zachování minimálního zůstatkového průtoku pod odběrným místem tak, aby nedošlo k narušení funkce celého ekosystému a to za dodržování podmínek uvedených v platných povoleních k nakládání s vodami. Je nutné také striktně dodržovat schválené manipulační řády na vodních dílech, kde dochází k nakládání s vodami. Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat odběrům podzemních vod ze studní a odběrům pitné vody z vodovodních řadů, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání vodou.

Nakládání s vodami, nejedná-li se o obecné nakládání s povrchovými vodami, které je v současné době omezené opatřením obecné povahy Městského úřadu Lipník nad Bečvou ze dne 07. 08. 2017, vyžaduje vždy povolení k nakládání s vodami. Nakládání s vodami bez platného povolení popř. za nedodržení podmínek v povolení uvedených, je porušením ustanovení vodního zákona.


Doporučujeme také v maximální možné míře zachytávat a zadržovat srážkové vody v místě jejich spadu, přednostně např. pro závlahu využívat tyto srážkové vody, aby nedocházelo ke zbytečnému odtoku vody z krajiny.


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 969
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 669
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 595
d) Papír netřídím
  
 511

Návštěvnost stránek

180528