Úvod

Historie

Zřejmě nejstarší zmínku o organizovaném sportu v Dolním Újezdě máme z let 1937 – 8, kdy byly učiněny pokusy zřídit zde tělovýchovnou jednotu Sokol, která byla založena pod župou Středomoravskou Kratochvílovou. Někteří místní sportovci ale byli proti a chtěli založení Orla, takže výsledek byl takový, že v předválečné době prakticky žádná aktivita vyvíjena nebyla a podle pamětníků se za války hrával hlavně fotbal na Trávníku na malém hřišti. Z válečné doby se dochoval vzácný seznam fotbalových sestav starší a mladší „sedmy“. Ve starší hráli Lad. Novák (brankář), Alois Remeš, Lad. Remeš, Ant. Novák, Jarosl. Vymětal, Leop. Tylich a Lad. Pospíšil. Mladší sedma měla následující sestavu: Jos. Jochec (brankář, Rud. Jochec, Alois Dohnal, Mir. Dohnal, Jos. Remeš, Jos. Bajgar, Mor. Bajgar, Lad. Kopečný a náhradník Leop. Tylich.

K znovuobnovení Sokola došlo hned po válce a prvním starostou se stal František Kubáč. V roce 1948 bylo po zřízení kina v hostinci Na rychtě nemožné v sále cvičit, takže MNV Sokolu pronajal obecní hostinec. V roce 1952 byl starostou Sokola Jindřich Skopal a za něj došlo ke zřízení odboru kopané.  V roce 1946 se začalo s pracemi na vzniku sokolského hřiště u cesty do Bohuslávek a v roce 1950 byla vysazena na rohu hřiště na památku osvobození lípa. Hřiště bylo poprvé oficiálně použito k fotbalovému zápasu v roce 1951, ale ještě v roce 1952 nebylo úplně dokončeno. Z druhé poloviny padesátých let se nám písemné záznamy o sportovním dění nedochovaly a tělovýchovná jednota na základech Sokola zde obnovila činnost v roce 1963. Již o rok později měla 147 členů, z toho 96 aktivních. Vedle fotbalu. byla kupř. v roce 1965 na hřišti uspořádána „Vesnická olympiáda v lehkoatletickém trojboji“ se soutěžemi ve skoku dalekém, hodu granátem a kriketovým míčkem a běh na 60 metrů. Na závěr běželi ještě nejlepší soutěžící štafetu mezi obcemi Skoky a Tupcem. V témže roce proběhla také sportovně-společenská akce, na které vystoupila tehdejší mistryně světa v krasojízdě Anna Matoušková. Na konci šedesátých let bylo také TJ Sokol zřízeno kluziště.

KOPANÁ

Ke znovuobnovení činnosti fotbalového oddílu došlo  v letech 1963-64. U jeho zrodu stáli MUDr. Eduard Rýček, Jaroslav Šnedrla, bratři Alois a Miroslav Dohnalové, Karel Dohnal a řada dalších, ať již těch, kteří fotbal hráli v 50. letech, či mladší hráči. Při reorganizaci soutěží v roce 1966 byl oddíl kopané zařazen do IV. třídy skupiny B. V této skupině v letec 1966 – 1968 drželi 4. příčku a v sezóně 1968/9 dokonce třetí příčku. Do roku 1972 však již družstvo nedokázalo tento stav vylepšit. Na přelomu 60. a 70. let došlo k výstavbě nového hřiště, protože původní hřiště muselo být kvůli obchvatu Dolního Újezda posunuto blíže  k Bohuslávkám. Na novém hřišti se poprvé hrálo v září 1971. První desetiletí existence fotbalového oddílu lze hodnotit jako období položení základů pro budoucí vývoj. Lze říci, že dorostla jedna silná generace fotbalistů, kteří stáli u zrodu kopané coby sedmnácti až dvacetiletí mladíci (Josef Bouchal, Pavel Dohnal, Ladislav Hostášek, Jan Hostášek, Josef Hyvnar, František Kozel, Karel Kubásek, Vít Ohlídal, Jaroslav Přibyl, Miroslav Slaměník, Milan Skácel, Josef Tylich, bratři Uhýrkové, Jiří Vybíral) a na konci tohoto období byli na vrcholu své výkonnosti.

Otevřením hřiště a reorganizací výboru (předseda Josef Bouchal) nastala další etapa fotbalu v Újezdě. V této etapě získalo družstvo Dolního Újezda ve své skupině v sezóně 1972/3 druhé místo. To bylo ovšem do roku 1979 poslední výraznější umístění, protože v následujících letech družstvo obsazovalo spíše příčky ke konci tabulky. V roce 1977 přesto dokázali fotbalisté získat titul „vzorný oddíl“ a bylo také založeno družstvo starších žáků, které tvořilo budoucí borce do fotbalového mužstva. Toto žákovské mužstvo však pod vedením Josefa Tylicha, Pavla Dohnala a Antonína Staňka působilo pouze 3 roky. Období let 1972 – 1979 lze charakterizovat slovy „vzestup a pád“. Vrcholu své výkonnosti mužstvo dosáhlo v letech 1972 – 1974. V letech 1975 – 1978 však náš oddíl tvrdě zasáhla generační výměna, na kterou jsme možná nebyli připraveni a kterou ještě uspíšila série zranění řady hráčů. Tato krize byla způsobena tím, že najednou ukončila aktivní činnost celá řada hráčů, kteří v uplynulých 10 letech tvořili kostru mužstva. Vždyť hráče, kteří pravidelně tvořili sestavu mužstva v letech 1969 – 1975 a objevují se ještě na soupisce v roce 1978, je možno spočítat na prstech jedné ruky, a to možná ještě nějaký prst zbude. Můžeme bez nadsázky říci, že během dvou, tří let došlo k 80% výměně celého kádru. Někteří noví hráči v našem oddílu vydrželi déle, jiní se zde jenom ohřáli a brzy s činností skončili. I přes jistou krizi oddílu na konci 70. let je nutno konstatovat jednu zásadní a pozitivní věc: na začátku roku 1977 bylo poprvé v historii fotbalu v Dolním Újezdě založeno mládežnické družstvo – družstvo starších žáků.

V dalších letech proběhla opět reorganizace v roce 1981, kdy v rámci III. třídy, do které byl Újezd zařazen, vznikly tři skupiny. Újezd byl tehdy v „lipensko-přerovské“ skupině. Došlo také k další obměně výboru TJ (předsedou TJ se stal Radomír Remeš, hospodářem Miroslav Kovařík a předsedou fotbalového oddílu Josef Tylich a poté Antonín Staněk). V letech 1979 – 1992 oddíl kopané většinou i přes značnou snahu opět obsazoval spíše dolní příčky tabulky, ale např. v sezóně 1989/90 dokázali obsadit 3. místo tabulky. V následujících letech 1992 – 1996 dokázalo mužstvo výrazně zlepšit výsledky a dokázali se držet mezi druhou a čtvrtou příčkou. V sezóně 1996/7 se mužstvu oddílu kopané konečně splnil sen, kdy se po utkání v Lazníkách góly Jakuba Hostáška a Radka Dorňáka dostali na první místo v žebříčku a postoupili tak do okresního přeboru. Až do sezóny 2001/2 se mužstvo mužů v okresním přeboru udrželo s takřka stabilní pozicí v polovině žebříčku, ale v následujícím roce už hráli jen v nejnižší soutěži, kde startují dosud. V současné době družstvo vede dvojice Jiří Haluzík - Daniel Tylich.

V roce 1998 byl znovu založeno družstvo fotbalové přípravky a starších žáků a v roce 2000 i družstvo dorostenců. Trenéry přípravky, která však působila pouze jeden rok, byli Jiří Miler a Radek Holík. Prvními trenéry žákovského družstva byli Eduard Rýček a Jiří Zubík, dále pak Vladimír Polák, později Václav Procházka, Ondřej Suchý, Petr Bouchal a Jiří Haluzík. Družstvo žáků dosáhlo výrazného úspěchu v ročníku 2003/04, kdy se stalo vítězem své skupiny a hrálo finále o titul přeborníka okresu Přerov, ve kterém jen těsně podlehlo mužstvu H. Moštěnice. V současné době však bylo žákovské družstvo pro nedostatek hráčů zrušeno. Trenéry dorostu v prvních čtyřech letech byli Zdenek Heger a Eduard Rýček, nejlepšího umístění dosáhli dorostenci v sezoně 2000/01, kdy skončili na třetím místě. Družstvo později vedl Josef Sležek a v současné době pak dvojice Roman Durčík - Miroslav Váňa.

Vedle sportovní činnosti pořádají sportovci také kulturně-společenské akce. Největší akcí byly Slavnosti léta a piva, uspořádané v roce 1995. Zatím se bohužel nepodařilo zorganizovat další ročník. Tradičně je pořádáno podzimní Vinobraní, jehož obnovená premiéra byla po šesti letech v roce 1996, a v posledních letech Hodová zábava. Kromě toho fotbalisté pořádají taneční zábavy pro mladé a jsou pořádány také utkání „starých gard“ - bývalých hráčů Sokola Dolní Újezd. V roce 2003 došlo k setkání všech bývalých i současných hráčů u příležitosti 40 let organizované kopané v Dolním Újezdě V letech 1996 - 1998 došlo k rekonstrukci fotbalových šaten a zakoupení prodejního stánku, v následujících letech pak k výstavbě střídaček a dalšího příslušenství. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce hřiště, pořízen závlahový systém a zakoupena kvalitní travní sekačka. Členové oddílu se také výrazným způsobem účastní pořádání dalších akcí, jako je Dětský den s kácením máje, kluziště na Sokolské zahradě apod.

K zatím poslední větší obměně výboru došlo v roce 1995, kdy se předsedou oddílu i TJ stal Eduard Rýček ml. a členy Miroslav Kovařík, Antonín Staněk, Václav Procházka a Radomír Remeš. Později byl výbor doplněn o Jakuba Hostáška, Michala Kovaříka a Petra Bouchala a za stolní tenis o Tomáše Šebestu. V roce 2007 vystřídal Radka Remeše Marek Zábranský a v tomto složení pracuje výbor dodnes.

Významným zásahem do činnosti mužstva s určitostí bude výstavba a rekonstruce stávajícího areálu. V rámci projektu, dotovaného ze strukturálních fondů Evropské Unie dojde k výstavbě nových šaten a bufetu, rekonstrukci stávajících šaten, výstavbě hřiště na tenis, volejbal a nohejbal s umělým povrchem, hasičské dráhy, dětského koutku, dětského dopravního hřiště, tanečního parketu a kiosku pro muzikanty. Rekonstrukce areálu výrazně zvýší možnosti pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v obci.

ODBOR ZRTV

Sjednocená tělovýchova po r. 1948 znamenala fakticky přerušení činnosti takových spolků, jako byli DTJ, Sokol či Orel. Východiskem pro dobrovolné cvičence a cvičitele se stal odbor ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova) při ČSTV.

V naší obci došlo k přerušení tělesných cvičení poté, co bylo v roce 1948 v hostinci na Rychtě zřízeno kino a nebyly jiné vyhovující prostory. Chvilku se ještě cvičilo v obecním hostinci ale poté tato činnost ustala. K obratu došlo v roce 1974, kdy zahájil svou činnost právě oddíl ZRTV. Zakladatelkou oddílu a první cvičitelkou žákyň byla Eva Rýčková a oddíl měl při svém vzniku 13 členek žákovského věku. Zpočátku nebyla vhodná cvičební místnost, proto se cvičilo převážně venku, jen za nepříznivého počasí s dovolením tehdejší ředitelky MŠ paní J. Tylichové se cvičilo v herně mateřské školy.

Obratem v činnosti oddílu byla dostavba kulturního domu v Dolním Újezdě. I když ani tam zpočátku nebyly podmínky ideální, protože často byly problémy s topením, oddíl se úspěšně rozvíjel a přidávala se další děvčata a později i chlapci. Některé zakládající členky se postupně staly i cvičitelkami (Bouchalová Eva, Rýčková Romana, později Procházková Zdeňka a Chytilová Hana), cvičiteli chlapců byli Josef Heroudek, František Kubáč a Eduard Rýček. Postupně se vylepšovalo i vybavení oddílu, takže k původnímu, velmi skromnému, čítajícímu pouze pásmo, stopky, míč, stuhy a kriketový míček, přibylo velmi slušné gymnastické nářadí v kulturním domě (kruhy, kladina, 2 švédské bedny, 5 švédských lavek, 2 gymnastické koně, 2 gymnastické kozy, trampolína, můstky, hrazda, koberec, švihadla, míče). Vedle gymnastiky a atletiky se zejména děvčata věnovala i jiným aktivitám – např. každoroční Újezdská olympiáda, „předsilvestrovské“ plavání, turistika, míčové hry apod.

Vrcholem činnosti odboru ZRTV byla léta 1978 – 1982. Vůbec první veřejné vystoupení se konalo v červnu r. 1979 na Sokolské zahradě. Toto vystoupení bylo přijato velmi příznivě. Pravidelně se členky a později i členové odboru s velkými úspěchy účastnili všech okresních soutěží, organizovaných OV ZRTV. Bronzové, stříbrné i zlaté medaile získávali jednotliví cvičenci i celá družstva. Nejvýraznějšího úspěchu na tomto poli dosáhla Eva Bouchalová, která reprezentovala okres Přerov a v r. 1979 se stala přebornicí SM kraje v soutěži všestrannosti.  V roce 1980 měl oddíl 105 členů - 21 mladších žákyň, 12 starších žákyň, 16 dorostenek, 21 žen, 22 mladších žáků, 6 starších žáků a 3 muži. V témže roce se naši cvičenci zúčastnili i nácviku spartakiády (mladší žáci, mladší žákyně, ženy). 8.5.1980 se v Dolním Újezdě na místním fotbalovém hřišti uskutečnila Místní spartakiáda, na které se představilo přes 200 cvičenců z naší organizace, ale i ze ZŠ z Lipníka nad Bečvou a dále z oddílů z Veselíčka, Milenova, Jezernice a Loučky. 5 našich žen se pak zúčastnilo Krajské spartakiády v Trutnově a šest žen Celostátní spartakiády v Praze na Strahově.

V letech 1981 a 1982 činnost oddílu pokračovala v neztenčené míře. Zřejmě posledním veřejným vystoupením byla Tělovýchovná akademie dne 14. 3. 1982. Po postupném odchodu cvičitelů se však už nenašel nikdo, kdo by se s takovou obětavostí a nadšením této práci věnoval, a tak – bohužel – dnes již toto sportovní odvětví v Dolním Újezdě neexistuje.

 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Oddíl stolního tenisu, založený v roce 1980, je nejmladším z oddílů, které působí či působily pod TJ Sokol Dolní Újezd.

Historie organizovaného stolního tenisu v Dolním Újezdě se začala psát na přelomu 70. a 80. let minulého století. V té době navštěvovala místní svazáckou klubovnu spousta mladých hochů a dívek a jednou z nejoblíbenějších činností byl právě stolní tenis. Postupně se hráči účastnili turnajů neregistrovaných hráčů v okolních obcích (Loučce, Buku, apod.) a protože zde dosahovali celkem slušných výsledků, rozhodli se, že se zkusí přihlásit i do okresních soutěží. Prvním soutěžním ročníkem, kterého se naši hráči pod hlavičkou SSM Dolní Újezd účastnili, byl soutěžní ročník 1980/1981 a sestavu tvořili: Eduard Rýček, Pavel Štěpán, Svatopluk Skácel, Milan Kopečný, Pavel Bouchal. V dalších letech pak přibývali další hráči (Miroslav Kotlán, Roman Janda, Petr Frélich, Marian Dohnal, Václav Procházka, Radek Dorňák), naopak někteří hráči skončili. Začátky nebyly jednoduché, protože nikdo z hráčů nevlastnil řidičský průkaz, natož auto, a proto se vesměs dojíždělo veřejnou dopravou. Venkovní zápasy se tak stávaly téměř celodenními výlety. První ročník neskončil příliš slavně, ale postupně se dostavovaly i lepší výsledky a družstvo v roce 1986 ve složení Miroslav Kotlán st., Svatopluk Skácel, Rýček Eduard, Štěpán Pavel a Dorňák Antonín postoupilo do I. okresní třídy. V polovině 80. let oddíl uspořádal 3x turnaj družstev, kterého se účastnili špičkoví hráči z celého okresu Přerov. V té době také dochází k převedení stolního tenisu pod hlavičku TJ Sokol Dolní Újezd. První etapa organizovaného stolního tenisu se uzavřela v roce 1993, kdy se hrál poslední soutěžní ročník.

Začátek druhé etapy můžeme datovat do let 1996-97. V té době již některým bývalým i některým novým hráčům pravidelné „pinkání“ dost chybělo a proto se znovu začali pravidelně scházet na trénincích. V prosinci roku 1997 byla také zavedena nová tradice – Turnaj „O pohár starosty obce“, jehož se prozatím uskutečnilo 12 ročníků. Turnaj se pravidelně koná v období mezi Vánočními svátky a Novým rokem a za svou dobu existence si získal popularitu mezi registrovanými i neregistrovanými hráči z Dolního Újezdu a okolí (Veselíčko, Skoky, Staměřice). Turnaj bývá nejen sportovní, ale i neformální společenskou událostí a pravidelně se ho účastní 30 – 40 hráčů. Šestinásobným vítězem turnaje je Radek Dorňák, čtyřikrát vyhrál Roman Haluska ml. ze Skoků, který v současné době hraje krajskou soutěž za SK Přerov.

K opětovnému přihlášení do soutěže došlo na podzim r. 2001. Tomuto předcházela ustavující schůze znovuobnoveného oddílu, která se konala dne 30.1.2001. Protože byl dostatek hráčů, kteří měli o pravidelnou činnost zájem, byla do III. okresní třídy přihlášena dvě družstva. A-družstvo bylo tvořeno hráči, kteří již dříve v Dolním Újezdě či jinde soutěž hráli (Dorňák Radek, Házová Katarína, Procházka Václav, Rýček Eduard a Šeda Pavel), B-družstvo pak bylo tvořeno hráči, kterým sice zkušenosti chyběly, ale zase na nich v průběhu let bylo patrné zlepšování výkonnosti i výsledků (Ház Martin, Šebesta Tomáš, Rýček Lukáš, ). Hned v prvním ročníku A-družstvo soutěž vyhrálo a postoupilo do II. okresní třídy. Protože zájemců o stolní tenis přibývalo (v dalších letech byli zaregistrováni Kotlán Miroslav st., Kotlán Miroslav ml., Kolek Jan, Bouchal Petr, Ház Stanislav, Suchý Ondřej, jednu či dvě sezóny odehráli také Michalisko Milan, Polák Martin a Remeš Ondřej), s výjimkou SR 2004/05 hrála okresní soutěže 3 družstva z Dolního Újezdu. V roce 2006 došlo k fúzi s oddílem VLS Lipník - Slavkov (Holík, Viliš L., Viliš T., Velech J.) a od té doby startují v regionálních soutěžích čtyři družstva.

Rekordmany v počtu odehraných zápasů za TJ Sokol Dolní Újezd (vč. SSM Dolní Újezd) jsou Eduard Rýček s téměř 1350 odehranými dvouhrami a Miroslav Kotlán st., který má na svém kontě cca 1100 zápasů, tisícovce zápasů se blíží také Radek Dorňák. Jediným aktivně hrajícím zakládajícím členem oddílu je Eduard Rýček.

 

 

ing. Eduard Rýček, březen 2009