Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Volby 2020 - do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

 

Informace pro voliče - volby do zastupitelstev krajů

Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:

 • v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
 • v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje může hlasovat občan České republiky,

 • který má trvalý pobyt v obci na území Olomouckého kraje,
 • který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
 • u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů  je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (30.09.2020 do 16:00 hod.) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na území Olomouckého kraje, opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno. Okrsková volební komise taktéž neumožní hlasovat voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Počet volených členů zastupitelstva kraje

Počet volených členů zastupitelstva kraje se stanovuje v závislosti na počtu obyvatel kraje k 1. lednu kalendářního roku, kdy se konají volby do zastupitelstev krajů. Při zjištění počtu obyvatel v kraji se vychází z údajů, které zveřejňuje Český statistický úřad.

Rada Olomouckého kraje 18. 5. 2020 stanovila, že do Zastupitelstva Olomouckého kraje má být zvoleno 55 členů zastupitelstva. Krajský úřad zveřejnil informaci o počtu volených členů zastupitelstva na úřední desce.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby se budou konat 2. a 3. října 2020. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 9. a 10. října 2020.

Na území Olomouckého kraje se na podzim letošního roku uskuteční volby ve dvou volebních obvodech:

- volební obvod č. 63 se sídlem v Přerově; webové stránky města Přerov: https://www.prerov.eu/
- volební obvod č. 66 se sídlem v Olomouci; webové stránky města Olomouc: https://olomouc.eu/

 Obce volebního obvodu č. 63 se sídlem v Přerově obvod-63-20-04-2020.pdf

Obce volebního obvodu č. 66 se sídlem v Olomouci obvod č. 66 se sídlem v Olomouci

Zdroj: https://www.olkraj.cz/volby-2020-do-zastupitelstev-kraju-a-senatu-parlamentu-cr-cl-4830.html

 

Voličské průkazy

Institut voličských průkazů na území České republiky

Je využíván pro obě kola volby prezidenta České republiky a voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "Senát"), pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna"), do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů.

Podle současné právní úpravy volebních zákonů (§ 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Obecní úřad voličský průkaz vydá a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Obdobně jako obecní úřad může voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, a to v případě:

 • volby prezidenta
 • voleb do Poslanecké sněmovny
 • voleb do Senátu
 • voleb do Evropského parlamentu.
   

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, vydaným obecním či zastupitelským úřadem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

S voličským průkazem může volič hlasovat při:

 • volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,

 • volbách do Senátu ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny;

 • volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí;

 • volbách do Evropského parlamentu v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky;

 • volbě prezidenta v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
   

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

Voličský průkaz je jednotný pro všechny druhy voleb.

Vzor tiskopisu voličského průkazu

Je uveden v příloze č. 2 vzor tiskopisu 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem se zajišťovacími prvky proti jejich zneužití, padělání a pozměnění.

Je tištěn na speciálním papíru, jedinečném pro tiskopisy a doklady Ministerstva vnitra, opatřeným ochrannými prvky a zvoleným vodoznakem. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii a šestimístnou číslicí. Každý jednotlivý tiskopis tak má své unikátní číslo umožňující evidenci tiskopisů voličských průkazů.

zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx

 

Volební dokumentace:

Stanovení minimálního počtu členů OVK - Stanovení počtu členů OVK.pdf

Menu

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

4. 8. Dominik

Zítra: Kristián

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

logopov-2020.jpg

 

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1167
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 737
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 659
d) Papír netřídím
  
 595

Návštěvnost stránek

200063