22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Volby 2020

Volby 2020 - do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

 

Informace pro voliče - volby do zastupitelstev krajů

Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:

 • v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
 • v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje může hlasovat občan České republiky,

 • který má trvalý pobyt v obci na území Olomouckého kraje,
 • který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
 • u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů  je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (30.09.2020 do 16:00 hod.) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na území Olomouckého kraje, opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno. Okrsková volební komise taktéž neumožní hlasovat voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Počet volených členů zastupitelstva kraje

Počet volených členů zastupitelstva kraje se stanovuje v závislosti na počtu obyvatel kraje k 1. lednu kalendářního roku, kdy se konají volby do zastupitelstev krajů. Při zjištění počtu obyvatel v kraji se vychází z údajů, které zveřejňuje Český statistický úřad.

Rada Olomouckého kraje 18. 5. 2020 stanovila, že do Zastupitelstva Olomouckého kraje má být zvoleno 55 členů zastupitelstva. Krajský úřad zveřejnil informaci o počtu volených členů zastupitelstva na úřední desce.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby se budou konat 2. a 3. října 2020. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 9. a 10. října 2020.

Na území Olomouckého kraje se na podzim letošního roku uskuteční volby ve dvou volebních obvodech:

- volební obvod č. 63 se sídlem v Přerově; webové stránky města Přerov: https://www.prerov.eu/
- volební obvod č. 66 se sídlem v Olomouci; webové stránky města Olomouc: https://olomouc.eu/

 Obce volebního obvodu č. 63 se sídlem v Přerově obvod-63-20-04-2020.pdf

Obce volebního obvodu č. 66 se sídlem v Olomouci obvod č. 66 se sídlem v Olomouci

Zdroj: https://www.olkraj.cz/volby-2020-do-zastupitelstev-kraju-a-senatu-parlamentu-cr-cl-4830.html

 

Voličské průkazy

Institut voličských průkazů na území České republiky

Je využíván pro obě kola volby prezidenta České republiky a voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "Senát"), pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna"), do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů.

Podle současné právní úpravy volebních zákonů (§ 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Obecní úřad voličský průkaz vydá a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Obdobně jako obecní úřad může voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, a to v případě:

 • volby prezidenta
 • voleb do Poslanecké sněmovny
 • voleb do Senátu
 • voleb do Evropského parlamentu.
   

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, vydaným obecním či zastupitelským úřadem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

S voličským průkazem může volič hlasovat při:

 • volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,

 • volbách do Senátu ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny;

 • volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí;

 • volbách do Evropského parlamentu v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky;

 • volbě prezidenta v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
   

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

Voličský průkaz je jednotný pro všechny druhy voleb.

Vzor tiskopisu voličského průkazu

Je uveden v příloze č. 2 vzor tiskopisu 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem se zajišťovacími prvky proti jejich zneužití, padělání a pozměnění.

Je tištěn na speciálním papíru, jedinečném pro tiskopisy a doklady Ministerstva vnitra, opatřeným ochrannými prvky a zvoleným vodoznakem. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii a šestimístnou číslicí. Každý jednotlivý tiskopis tak má své unikátní číslo umožňující evidenci tiskopisů voličských průkazů.

zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx

 

Volební dokumentace:

 

Počty a sídla volebních okrsků - Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf

Oznámení o době a místě konání voleb - Oznámení o době a místě konání voleb.pdf

 

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

 

Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 2. a 3. října 2020. Na území Olomouckého kraje se volby do senátu uskuteční v obvodu č. 63 se sídlem v Přerově a č. 66 se sídlem v Olomouci. Ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje se hlasuje na území Olomouckého kraje a hlasovat mohou voliči s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje, kteří nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18ti let a nejsou u nich překážky volebního práva. Ve volbách do senátu mohou hlasovat voliči s trvalým pobytem na území volebního obvodu, kde probíhají volby do senátu, nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18ti let a nejsou u nich překážky výkonu volebního práva. Ve druhém kole voleb do senátu mohou hlasovat i voliči, kteří dovrší věku 18ti let nejpozději 10. října 2020. Na webových stránkách Olomouckého kraje je zveřejněn seznam obcí patřících do jednotlivých volebních obvodů ve volbách do senátu.

Voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19 (na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře) budou moci hlasovat ve volbách zvláštními způsoby hlasování podle zákona č. 350/2020 Sb.

Volič před hlasováním musí prokázat totožnost platným občanským průkazem. V případě, že voliči byl vydán voličský průkaz, je volič povinen před hlasováním odevzdat voličský průkaz komisi pro hlasování. Při využití zvláštního způsobu hlasování je volič povinen dodržovat protiepidemická opatření stanovená komisí pro hlasování.

Hlasování na volebním stanovišti (hlasování z auta)

Voliči podle zákona č. 350/2020 Sb. budou moci hlasovat z motorového vozidla na volebním stanovišti, které bude zřízeno na území každého okresu. Na volebním stanovišti mohou hlasovat pouze voliči s trvalým pobytem na území okresu, pro který je stanoviště zřízeno. Na území Olomouckého kraje budou volební stanoviště zřízena takto:

 • okres Jeseník: Jeseník, Parkoviště za Podjezdem (50.2203464N, 17.1893869E - parc.číslo 1313/149)
 • okres Olomouc: Olomouc, Lipenská 753/120 (SSOK)
 • okres Prostějov: Prostějov, místní část Vrahovice, ul. Mikoláše Alše, parkoviště u koupaliště
 • okres Přerov: parkoviště před letištěm Bochoř (příjezd od Bochoře směr Včelín)
 • okres Šumperk: Vikýřovice, Ztracená 684 (SSOK)

Pokud nebude volič uveden v seznamech osob v karanténě nebo izolaci zaslaných krajskému úřadu Ministerstvem zdravotnictví a ČSSZ, musí volič prokázat, že je v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19 potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice. Pro urychlení hlasování doporučujeme, aby volič měl doklad o nařízení karantény nebo izolace se sebou. Voliči svého práva hlasovat mohou využít ve středu 30. září 2020 v době od 7:00 do 15:00 hod. Komise pro hlasování umožní hlasovat všem voličům, kteří na volební stanoviště dorazí do 15:00 hod. Doporučujeme, aby volič, který chce dát v krajských volbách přednostní hlasy jednotlivým kandidátům (max. 4 kandidátům), provedl úpravu hlasovacího lístku před příjezdem na volební stanoviště.

V případě konání druhého kola voleb do senátu, bude probíhat hlasování z motorového vozidla na volebním stanovišti ve středu 7. října 2020 v časovém intervalu uvedeném výše, a to pouze v Přerově (pro volební obvod č.63); v Olomouci a Šumperku (pro volební obvod č. 66).

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Volič, který z vážných důvodů nebude moci využít hlasování z motorového vozidla na volebním stanovišti, může požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Volič může požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na telefonních číslech: 778 461 321, 778 461 322, a to v níže uvedené době

23.09.2020   08:00 - 17:00 hod.
24.09.2020   08:00 - 14:00 hod.
25.09.2020   08:00 - 14:00 hod.
29.09.2020   08:00 - 15:00 hod.
30.09.2020   08:00 - 17:00 hod.
ve čtvrtek 01.10.2020 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Při podání telefonické žádosti volič uvede: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území Olomouckého kraje, telefonní číslo. Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky proběhne v pátek 2.10. v době od 7:00 do 22:00 hod. a v sobotu 3.10. v době od 7:00 do 14:00 hod. V sobotu může být doba hlasování prodloužena o max. 3 hodiny.

V případě konání druhého kola voleb proběhne hlasování do zvláštní přenosné volební schránky v pátek 9. a v sobotu 10. října ve stejném časovém intervalu, jak je uvedeno výše. Voliči pak budou moci požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na telefonních číslech: 778 461 321, 778 461 322, a to v níže uvedené době

05.10.2020   08:00 - 17:00 hod.
06.10.2020   08:00 - 15:00 hod.
07.10.2020   08:00 - 17:00 hod.
ve čtvrtek 08.10.2020 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.